3 خط شهری / 8 خط داخلی
– ( حداکثر 8 خط شهری / 24 خط داخلی )
– قابل افزایش از 3 خط شهری و 8 خط داخلی به 8 خط شهری و 24 خط داخلی
– واحد پذیرش خودکار 3 مرحله ای با راهنمای صوتی
– دسترسی مستقیم به سیستم داخلی ( DISA ) با پیغام
– پیغام گیر ( BV )
– نمایشگر مشخصات تماس گیرنده روی تلفن تک خط و تلفن سانترال
– تعمیر ، نگهداری و برنامه ریزی هوشمند
– توزیع یکنواخت تماس ( UCD ) با پیغام
– آیفون ، درب بازکن و زنگ درب